Przejdź do treści
Strona główna » Polityka prywatności

Polityka prywatności

Drogi Użytkowniku!

 1. Informacje ogólne
  Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: cnctechmill.pl
  Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: CNC Techmill Leszek Muszyński, Tomasz Chojnacki S.C. ul. Poznańska 5; 62-021 Paczkowo
  Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: biuro@cnctechmill.pl
  Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
  Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  Obsługa zapytań przez formularz
  Prezentacja oferty lub informacji
  Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

  Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

  Administratorem Twoich danych osobowych jest: CNC Techmill Leszek Muszyński, Tomasz Chojnacki S.C. NIP 777-325-85-43; REGON 363663788; ul. Poznańska 5; 62-021 Paczkowo. We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się z nami kontaktować mailowo pod adresem: biuro@cnctechmill.pl lub listownie pod adresem: CNC Techmill, ul. Poznańska 5; 62-021 Paczkowo.

  W jaki sposób zapewniamy bezpieczeństwo Twoich danych osobowych?

  1. Twoje dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („ RODO ”) i innych aktualnie obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
  2. Stosujemy środki techniczne i organizacyjne wymagane przepisami prawa krajowego i Unii Europejskiej, aby zapewnić ochronę przetwarzanych danych osobowych oraz zabezpieczyć dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.
  3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z funkcjonalności serwisu, które tego wymagają, w tym do składania i realizacji zamówień.
  4. W sytuacjach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda, jej brak uniemożliwi nam podjęcie działań objętych tą zgodą. Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie, nie będzie to miało jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

  W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe i jak długo będziemy je przechowywać?

  Przetwarzamy Twoje dane osobowe w szczególności w celu:

  Obsługa zapytań przez formularz
  Prezentacja oferty lub informacji

  Twoje dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane w następujących celach:

  Złożenie zamówienia i świadczenie usług drogą elektroniczną

  Twoje dane osobowe, które podałeś w związku ze złożeniem zamówienia, a także inne dane zebrane w związku z korzystaniem przez Ciebie z funkcjonalności Serwisu (w szczególności: imię i nazwisko, adres [ulica, numer budynku, numer lokalu, miasto, kraj] , adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, jeżeli jest inny niż adres Klienta, sposób płatności, numer płatności, numer zamówienia, data zamówienia, wartość zamówienia, a w przypadku przedsiębiorców także nazwę i adres firmy oraz NIP ) są lub mogą być przez nas przetwarzane w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

  1. Dostarczenie Twojego zamówienia i wykonanie zawartej w ten sposób umowy, a także świadczenie innych usług określonych w Regulaminie drogą elektroniczną na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także podejmowanie działań na Twój rachunek żądanie, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. Ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami mogącymi wyniknąć w związku z korzystaniem przez Ciebie z serwisu i naszych usług, a także w innych celach (np. cele archiwalne dla celów wykazania stanu faktycznego), które stanowią nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 f) RODO),
  3. Wystawianie i przechowywanie dokumentów księgowych oraz rozpatrywanie ewentualnych reklamacji i oświadczeń o odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

  Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres obowiązywania umowy, chyba że dalsze przechowywanie danych będzie wymagane przez obowiązujące przepisy prawa (np. przepisy podatkowe, księgowe) lub będzie uzasadnione przedawnieniem roszczeń lub naszym nadrzędnym interesem wynikającym z realizacji prawnie uzasadnionych interesów . W każdym przypadku obowiązuje dłuższy okres przechowywania danych osobowych.

  Marketing i analityka strony internetowej

  Twoje dane osobowe przekazane przez Ciebie w związku z korzystaniem z Serwisu, a także Twoje dane zbierane w ramach Twojej aktywności w Serwisie, są lub mogą być przez nas przetwarzane w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

  1. marketingu naszych usług, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem polegającym na prowadzeniu działań marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), z zastrzeżeniem, że przesyłanie informacji handlowych za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących możliwe jest wyłącznie za Twoją uprzednią zgodą (udzielenie tej zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do przesyłania informacji handlowych).
  2. tworzenia zestawień, analiz i statystyk, w tym raportowania, planowania rozwoju usług, prac rozwojowych, tworzenia modeli statystycznych, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes polegający na ulepszaniu i rozwijaniu Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  3. ewentualna identyfikacja, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami mogącymi wyniknąć w związku z korzystaniem przez Ciebie z Serwisu, a także w innych celach (np. archiwalnych dla celów wykazania faktów), które stanowią nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f ) RODO).

  Twoje dane osobowe, w przypadku działań marketingowych prowadzonych na podstawie Twojej zgody, będą przetwarzane do czasu jej wycofania, natomiast w przypadku działań marketingowych prowadzonych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że dalsze przechowywanie (w obu przypadkach) będzie jest to uzasadnione przedawnieniem roszczeń lub wynika z przepisów powszechnie obowiązujących albo jest uzasadnione nadrzędnym interesem Administratora, wynikającym z realizacji prawnie uzasadnionych interesów.

  Kontakt mailowy lub telefoniczny

  Twoje dane osobowe przekazane przez Ciebie w związku z kontaktem mailowym lub telefonicznym (tj. dane niezbędne do nawiązania i utrzymania kontaktu), a także zbierane w trakcie dalszej komunikacji, są lub mogą być przez nas przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

  1. udzielenia odpowiedzi na kontakt mailowy, telefoniczny lub na czacie internetowym, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  2. podjęcia na Twoje żądanie działań przed zawarciem umowy, jeżeli komunikacja tego dotyczy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  3. ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami mogącymi wyniknąć w związku z korzystaniem przez Ciebie z serwisu, a także w innych celach (np. archiwalnych na potrzeby wykazania stanu faktycznego), które stanowią nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO).

  Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do czasu zakończenia korespondencji, chyba że dalsze przechowywanie danych jest uzasadnione przedawnieniem lub jest wymagane obowiązującymi przepisami prawa albo jest niezbędne ze względu na nadrzędny interes Administratora, wynikający z realizacji prawnie uzasadnionych interesów . W każdym przypadku obowiązuje dłuższy okres przechowywania danych osobowych.

  Jakie masz prawa?

  W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługuje Ci szereg praw. Z każdego z tych praw możesz skorzystać kontaktując się z nami mailowo pod adresem biuro@cnctechmill.pl lub listownie na adres: CNC Techmill, ul. Poznańska 5; 62-021 Paczkowo.

  Masz prawo do:

  1. dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes, masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
  2. cofnięcia zgody, w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  3. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda lub umowa, masz także prawo do przenoszenia danych, czyli otrzymania od nas Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie,
  4. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza Twoje prawa.

  Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

  1. Twoje dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także podmiotom, którym powierzamy dane na podstawie umów.
  2. W celu realizacji umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu i zapewnienia jego prawidłowego funkcjonowania, udostępniamy Twoje dane osobowe w szczególności podmiotom świadczącym usługi takie jak: usługi pocztowe, spedycyjne i kurierskie, realizacja zamówień, płatności elektroniczne, księgowość, hosting, IT, w zakresie dostawy oprogramowania i narzędzi służących w szczególności do prowadzenia badań analitycznych, tworzenia statystyk, śledzenia ruchu na naszej stronie internetowej, automatyzacji marketingu, systemów CRM.
  3. Niektórzy usługodawcy mogą przechowywać Twoje dane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takich przypadkach Twoje dane będą przekazywane wyłącznie do krajów zapewniających odpowiedni poziom ochrony, a do krajów, które nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony, tylko w przypadku zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń, m.in. poprzez przyjęte standardowe klauzule umowne przez Komisję Europejską.